Obrona Cywilna Sławków

Ewakuacja


Ewakuacja to konieczność natychmiastowego przemieszczenia ludności z rejonów w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. W tej sytuacji władze lokalne poprzez środki masowego przekazu lub radiowozy straży pożarnej, straży miejskiej i policji powiadomią Cię o sposobach jej przeprowadzenia.
Celem ewakuacji jest zmniejszenie stopnia zagrożenia, dlatego zarządza się ją tylko w razie pewności, że zwiększy to możliwość przetrwania ludności. Aby ewakuacja okazała się skuteczną formą ochrony ludności, powinna być należycie zaplanowana.

W CZASIE PROWADZENIA EWAKUACJI ZABRONIONE JEST:

 • dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
 • przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
 • zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

W przypadku zagrożenia mogącego trwać przez dłuższy czas zostaną rozplakatowane zarządzenia, komunikaty Burmistrza Miasta oraz rozpropagowane ulotki do mieszkańców. Działania te mają na celu podanie kierunku i miejsca docelowego ewakuacji. Ewakuując się musisz być przygotowany na kilkudniową samowystarczalność i mieć ze sobą niezbędne wyposażenie.

Czas w którym powinieneś się ewakuować zależy od rodzaju zagrożenia. Jeżeli zagrożenie można monitorować masz zwykle dzień lub dwa na przygotowania się do ewakuacji. Lecz w większości sytuacji, ewakuującym się starcza czasu jedynie na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Dlatego trzeba być zawczasu przygotowanym. Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażakom, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu.

DO CIEBIE NALEŻY:

 • słuchać komunikatów i stosować się do nich,
 • omówić z domownikami sposób ewakuacji stosownie do rodzaju zagrożenia (ustalić miejsce ewakuacji, miejsce spotkania, sposób komunikowania się i adresy osób (krewnych i przyjaciół) w przypadku rozdzielenia się, czym się ewakuować itp.),
 • zgromadzić zestaw rzeczy niezbędnych do przetrwania (żywność, lekarstwa, odzież, itp.),
 • napełnić bak swojego samochodu. Stacje benzynowe mogą być zamknięte w czasie katastrofy.


PO OGŁOSZENIU EWAKUACJI:

 • udaj się we wskazane Ci miejsce. W większości przypadków będzie to najbliżej położony (poza obszarem zagrożenia) obiekt szkolny, sportowy lub remiza ochotniczej straży pożarnej:
 • wykorzystuj zalecane drogi,
 • nie korzystaj ze skrótów ponieważ mogą być one zablokowane,
 • bądź uważny i nie przejeżdżaj przez obszary zalane,
 • trzymaj się z dala od zerwanych linii elektrycznych,
 • zasięgaj informacji od służb porządkowych i ratowniczych: policji, straży pożarnej, służb medycznych i stosuj się bezwzględnie do ich poleceń,
 • o wszystkich poleceniach związanych z ewakuacją niezwłocznie informuj pozostałe osoby będące z Tobą.


Na ogół zdążysz przed wyjazdem (ewakuacją) wykonać następujące czynności:

 • zabrać zapasy: wody, żywności, ubrania, dokumenty, polisy ubezpieczeniowe i pieniądze,
 • zabezpieczyć dom (zamknąć okna, wyłączyć z kontaktów urządzenia elektryczne itp.),
 • zamknąć główny zawór wody oraz wyłącznik prądu i gazu,
 • poinformować rodzinę, gdzie się udajesz.

Do ewakuacji wykorzystaj własne środki lokomocji lub zadysponowane dla jej potrzeb środki komunikacji publicznej skierowane przez służby Obrony Cywilnej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i ich ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami wynikającymi z klęsk, negatywnych skutków postępu technicznego oraz działań wojennych został utworzony system wykrywania i alarmowania (w tym system wczesnego ostrzegania), który obejmuje jednostki organizacyjne wykrywania zagrożeń i alarmowania, a także jednostki zbierające oraz przetwarzające informacje. Do podstawowych zadań tych jednostek należy przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności oraz powiadamianie sił ratowniczych.