Obrona Cywilna Sławków

Powódź


Przez teren miasta przepływa rzeka Biała Przemsza, która stanowi zagrożenie powodziowe dla gospodarstw i obiektów położonych wzdłuż jej biegu. Ponadto mogą wystąpić lokalne podtopienia w rejonach:

 1. Rejon „Walcownia”, gdzie zalewiska tworzy rzeka „Biała Przemsza” i lokalny dopływ „Struga” z terenów gminy Bolesław;
 2. Rejony przyległe do nieuregulowanego biegu „Białej Przemszy” na odcinku ul. Chwaliboskie, Niwka i przy MATSERWIS Sp z.o.o;
 3. Rejon „Miedawa”, gdzie do „Białej Przemszy” wpada naturalny ciek wodny biorący swój początek w okolicy ul. Gwarków Sławkowskich („Struga”);
 4. Rejon ul. Groniec i Garbierze, gdzie liczne naturalne cieki wodne zasilają potok „Bobrek” i „Rakówka”;
 5. Teren ul. Jodłowej (Ciołkowizna) z uwagi na zakłócenie naturalnego spływu wód;
 6. Część terenu wraz z zabudowaniami MATSERWIS Sp z.o.o od strony zachodniej;
 7. Gospodarstwa domowe przy ul. Chwaliboskie, Walcownia, Jodłowa, Miedawa;
 8. Teren stadionu sportowego wraz z budynkiem zaplecza;
 9. Pola uprawne, łąki i nieużytki w rejonach przyległych do w/w terenów.

Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że zagrożenie powodzią może wystąpić praktycznie wszędzie. Groźne są nie tylko duże rzeki, ale także niewielkie cieki wodne, zwłaszcza w okresie intensywnych opadów.


DLATEGO JEŚLI MIESZKASZ W REJONIE ZAGROŻONYM, PRZYGOTUJ SIĘ DO POWODZI  !!!

 • nie kupuj działki i nie planuj budowy w miejscu, o którym wiadomo, że położone jest na terenie zagrożonym zalaniem – sprawdź w Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajdującym się w urzędzie miasta czy działka jest dopuszczona do zabudowy;
 • jeżeli już mieszkasz na terenie zagrożonym powodziami lub podtopieniami nie oszczędzaj na izolacji ścian fundamentów, ścian i podłóg piwnic, suteren i garaży;
 • ubezpiecz mienie na wypadek powodzi, co pozwoli przynajmniej częściowo zrekompensować straty nią spowodowane;
 • przechowuj polisy ubezpieczeniowe, dokumenty, wartościowe przedmioty  w bezpiecznym miejscu;
 • naucz domowników sposobu odłączania zasilania w energię elektryczną oraz odcinania dopływu gazu;
 • nie umieszczaj w pomieszczeniach piwnicznych (poniżej poziomu gruntu) urządzeń i sprzętu wrażliwego na działanie wody;
 • miej przygotowane materiały i podstawowe narzędzia budowlane, przydatne do zabezpieczenia budynku przed niewielkim zagrożeniem powodziowym (worki, piasek, folia, deski, płyty, gwoździe itp.).

PO OGŁOSZENIU STANU POGOTOWIA LUB ALARMU POWODZIOWEGO:

 • na bieżąco nasłuchuj komunikatów radiowych i telewizyjnych na temat pogody, stanu wód i sytuacji powodziowej,
 • W czasie wystąpienia zagrożenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach udostępnia dane meteorologiczne na swojej stronie internetowej www.imgw.katowice.pl
 • stosuj się do zaleceń lokalnych władz odnośnie sposobu postępowania;
 • przygotuj odpowiednie wyposażenie na wypadek klęski żywiołowej lub katastrofy (żywność, wodę, apteczkę pierwszej pomocy, awaryjne oświetlenie, przenośne radio z zapasowymi bateriami, butlę gazową itp.) umożliwiające przetrwanie;
 • zwiększ zapas wody do celów spożywczych i sanitarnych poprzez napełnienie wanny i innych zbiorników i naczyń;
 • przenieś cenne przedmioty i wyposażenie domu na wyższe kondygnacje budynku;
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku;
 • jeśli jest taka potrzeba lub wydane zostało zalecenie odetnij dopływ energii elektrycznej i gazu do budynku, rozdzielcze urządzenia elektryczne i zawory gazowe zabezpiecz folią plastikową lub innymi materiałami przed zanieczyszczeniem;
 • w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone obszary – nie czekaj na wezwanie do ewakuacji;
 • przebywając wewnątrz budynku ulokuj się na najwyższej kondygnacji, w pobliżu zgromadzonych zapasów i dobytku przeznaczonego do zabrania w razie ewakuacji;
 • zabezpiecz dom workami z piaskiem, deskami, folią lub innymi materiałami podręcznymi;
 • nie chodź po obszarach zalanych wodą, jeśli woda przemieszcza się szybko;
 • jeśli musisz przejść zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego;
 • jeśli jest spodziewana duża powódź, dopuść swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy Twojego domu lub sam napełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych;
 • dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania;
 • jeśli zostałeś wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do napełniania lub układania worków z piaskiem) – pomagaj !!!


PO POWODZI:

 • miej zawsze włączone radio, słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych, przestrzegaj zaleceń lokalnych władz – wróć do domu gdy będziesz miał pewność, że jest to bezpieczne;
 • zachowaj szczególną ostrożność  gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią;
 • po powrocie do domu dokonaj jego szczegółowych oględzin – sprawdź  stan fundamentów, ścian, podłóg, okien i drzwi. Upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem;
 • sprawdź stan instalacji elektrycznej i gazowej – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skorzystaj z pomocy fachowców;
 • przed korzystaniem z instalacji wodno-kanalizacyjnej sprawdź całość rur wodociągowych, funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków, stan techniczny i sprawność szamb;
 • zwracaj uwagę na bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie po każdym kontakcie z wodami powodziowymi;
 • do wypompowania wody z piwnic przystąp, gdy poziom wody w gruncie będzie niższy niż w zalanej piwnicy – odpompowuj stopniowo 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie, by uniknąć uszkodzenia struktury fundamentów;
 • po wysuszeniu, by uniknąć rozwoju grzybów i pleśni ściany, sufity odkaź mlekiem wapiennym z wapna palonego;
 • zalane przez powódź studnie, ujęcia wody, ustępy, łazienki oraz urządzenia sanitarne oczyść, wysusz i odkaź za pomocą wapna chlorowanego;
 • wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową;
 • usuń padłe w wyniku powodzi zwierzęta (w tym celu skontaktuj się z urzędem miasta);
 • zawiadom odpowiednie służby o zauważonych na Twoim terenie zagrożeniach (zerwane linie energetyczne, nieszczelności rurociągu gazowego, wodociągu itp.);
 • pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować pomocy przy małych dzieciach, osobach starszych lub niepełnosprawnych;
 • jeśli byłeś ubezpieczony skontaktuj się z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, zrób zdjęcia zastanych zniszczeń, zarówno budynków jak i wyposażenia.